எங்களைப் பற்றி | விளம்பரம் செய்ய #உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உங்கள் பிரதேச செய்திகளை லங்காமுரசு இணையத்தில் பிரசுரிக்க Murasulanka@gmail.com என்ன மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.
Headlines
  • virakesari.tv
  • Facebook
  • YouTube
  • RSS feed
  • Follow us on Twitter
ADD ADD ADD ADD
Published On:Monday, April 22, 2019

காத்தான்குடியின் அதிபயங்கர தீவீரவாதி.!! யார் இந்த Zahran Hashim..???

One of the Main Suicide Bomber and believed to be the mastermind Zahran Hashim ( educated from Jamiathul Falah  Madrasa but not a Moulavi) Written By Muheed Jeeran

Zahran Hashim is from Kathankudy in Batticaloa District Eastern Province of Sri Lanka. He has a history of trouble making and CID is well aware of his history.  His brother is also a Moulavi Zainee Hashim.  Zahran comes from a poor family background.

He was studying to become Islamic scholar at  Jamiathul Falah Madrasa in Kathankudy - 4. It is a Thabliq Jamath Madarsaa and on his last stage of learning the teachings, he started to  find fault with the teachings of that Madrasa against his masters or Usthadh. He used to debate with them and tried to divert the mindset of other students. However due to his strange attitude and going against their teachings they expelled him from Jamiathul Falah Madrasa.

After he left from that Madrasa, he started his own  teachings and preachings to the youngsters in his village. His preachings are against the Thabliq and Hubhu also known as tariqa teachings. He  is a very talented guy and very fluent in Arabic. So he got the attraction of youngsters in that area.


He was promoting Taweedh teachings but due to his extreme view beyond Taweedh groups such as Sri Lanka Taweedh Jamath ( SLTJ) and Indian Tawheed Jamath. He and other colleagues started a new group known as National Tawheed Jamath. assumed to be another office situated in Ethala.

His new group received attraction from the villagers and his followers or members of the group decided to build a mosque for them. They collected money and  bought a land. It was started as a wooden hut  but later it was built properly ( at that time Zahran stationed outside Sri Lanka) and now it is known as Tharul Athar Athaviya at New Kattankudy- 03

Once he had an open debate discussion   about 3 years ago against Dr Ashraff local person but attached to Al Ashar University in Egypt. This meeting was happened near the Abdur Rauf Mosque at Aliyaar junction. It  started at 3 pm but ended at 1 am. Zahran Hashim won the debate in front of a considerable amount of crowd inside that village.  Zahran was very popular for his speaking style and People do watch his speech.

There is a Thakiya mosque known as Baduriya Mosque in Kattankudy-6 for the followers Thariqa teachings and which was headed by Abdur Rauf Misbahi. Their practicing methods was heavily attacked by Zahran Hashim.  About 3 years ago he purposely had a stage meeting right in front of that Baduriya Mosque He expected that the followers of that mosque will attack them and he brought swords and clubs which was hidden on stage prior to the meeting. As expected a clash started and he fought with people and injuried a few people. CCTV Evidence proved the villagers that he prepared to make this damage.

Affected Villagers lodged a complaint against him at the Kathankudy Police station and   police started to search for him but he was on the run. Parents were taken few times to police to get the information about Zahran's whereabouts. It happened 3 years ago and he was 39 years old.

Villagers believed that he fled to Maldives at that time and never returned. He was operating from there through social media and  wrote news about ISIS operation in Syria and other parts of the world. He writes constant updates about ISIS news in Syria and he writes in Tamil Language. He also  sends video messages of his talk through social media. The photos which are currently circulating in news media are old photos of him according the villagers views. They have no proper confirmation that he fled to Maldives but that was the talk in the village. There is No Smoke without fire!!

According  to the information  I gathered,  his story is well known in the region of Kathankudy and his interest on Extemism is also well known fact. Since he has openly promoted his video speech and news article related to extremism through social media it is obvious that our inteligence is well aware of his moves and activities. Now it's the responsibility of the law enforcement to answer why he was able to do such atrocities by blindfolding the Inteligence units or were they helpless to track him down?

Muheed Jeeran
Sri Lanka Forward With Jeeran

Loading...
Lankamurasu.com - ranking and value

Sign Up to lankamurasu Newsletter

© 2012lankamurasu All Rights Reserved.
|
Call us on ( +94 ) 9364149