#கிழக்கு_ஆளுனரின்_மெல்லத்_தமிழை_இனி_அழிக்கும்_செயல்_ஆரம்பம். தோப்பூர்_தனி_பிரதேச_செயலகமாக_பிரதேச_சபையாக_பிரிக்கப்படவுள்ளது #இது_முஸ்லிம்கள்_கூடுதலாக_உள்ள_பிரதேசம்_ஆனால்_நிலத்தில் வெட்டிதான்_பெரிய_பிரதேசம்_கொடுப்பதென்றால்_ஏற்கனவே கேட்ட கிளி_வெட்டிக்குத்தான்_கொடுக்க_வேண்டும்_அப்போது_தான்_தமிழ்_பிரதேச செயலாலர்_நியமிக்கப்படுவார்_இல்லையென்றால்_மூதூர்_முஸ்லிம் #தோப்பூர் #முஸ்லிம்_பிரதேச_அதிகாரிகளினால்_தமிழ்_நலன்கள் #பறிக்கப்படும் கிழக்கில் விடிவு உதயமாகும் தருணமா இது ? முடிவு உங கள் கைகளிலையே….…

இந்தியாவோடு இணைகிறது யாழ்ப்பாணம்? வெளிவந்தது அதிர்ச்சித் தகவல்! இந்தியாவோடு இணைகிறது யாழ்ப்பாணம்? வெளிவந்தது அதிர்ச்சித் தகவல்!இந்தியாவோடு இணைகிறது யாழ்ப்பாணம்? வெளிவந்தது அதிர்ச்சித் தகவல்!இந்தியாவோடு இணைகிறது யாழ்ப்பாணம்? வெளிவந்தது…

Open